ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม  2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้แต่ละสาขาหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจถุงกระบวนการ ขั้นตอน  เครื่องมือและการประเมินผลการทวนสอบผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH