ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแกนนํา เพื่อขับเคลื่อนสังคม” และให้ความรู้ด้านการจัดทําสื่อดิจิทัลในรูปแบบวีดีโอ

ด้วยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจะดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแกนนํา เพื่อขับเคลื่อนสังคม” และให้ความรู้ด้านการัดทําสื่อดิจิทัลในรูปแบบวีดิโอ เพื่อเข้าใจบาทบาทและภารกิจ ในการป้องกันและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย สามารถพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสร้างองค์ความรู้ ด้านการจัดทําสื่อดิจิทัลในรูปแบบวีดิโอ การรู้เท่าทันสื่อ การเขียนบท (Story Board) และเทคนิควิธีการ ถ่ายทํา/ผลิตคลิปวีดิโอ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน ๑๕ ที่มๆละ ๓ คน เพื่อคัดเลือกคลิปวีดิโอระดับจังหวัด จํานวน ๓ คลิป และส่งกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก ทีมผู้ผลิตคลิปวีดิโอเข้ารับการอบรมการผลิตคลิปวีดิโอระดับมืออาชีพต่อไป และสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดเลย ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การสร้างแกนนําเพื่อขับเคลื่อนสังคม” และให้ความรู้ด้านการจัดทําสื่อดิจิทัลในรูปแบบวิดีโอ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การสร้างแกนนําเพื่อขับเคลื่อนสังคม” และให้ความรู้ด้านการจัดทําสื่อดิจิทัลในรูปแบบวิดิโอ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ปริยัติศึกษา วัดศรีบุญเรือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายังสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น