ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน

          ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และการจัด การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือ สอนชดเชยตามความเหมาะสม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH