ขอเชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  เป็นการทั่วไป  พ.ศ.2562 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 136  ตอนที่ 8 ก วันที่ 23 มกราคม  2562  และคณธกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562  เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

          เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างทั่วถึงและสร้างบรรยากาศที่ดีในการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจกัน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันอย่างกว้างขวาง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา จังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับวันเลือกตั้งใน รูปแบบที่ท่านเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น