ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

          ด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ มหาชน) และบริษัท เออาร์ไอที จํากัดดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย มาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถประเมินสมรรถนะบุคคลและการรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยข้อสอบมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification และการประเมิน สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ประชุมทางไกล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๓ และ ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

– อบรมและสอบมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น ๓ (Developer) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๓ รับสมัครจํานวน ๔๐ คน สมัครแล้ว ๒๖ คน คงเหลือ ๑๔ คน

– อบรมและสอบมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น ๓ (System Analyst) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ รับสมัครจํานวน ๔๐ คน สมัครแล้ว ๒๔ คน คงเหลือ ๑๖ คน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

– อบรมและสอบมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification ในโมดูล Computing Fundamental และโมดูล Key Application ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ รับสมัครจํานวน 900 คน สมัครแล้ว ๖๔ คน คงเหลือ ๓๒๒ คน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทางไกล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒om และ ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหา วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ bit.ly/2Clumim โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และเมื่อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ bit.ly/2MtnefQ ดังรายละเอียดที่ได้แนบ มาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น