โครงการ “Leadership Development Program”

ด้วย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สํานักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) ได้กําหนดจัดให้มี โครงการ “Leadership Development Program” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับ สถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2562 กําหนดจัด จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 51  วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

รุ่นที่ 52  วันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

จึงขอเชิญชวน นิสิตนักศึกษาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยผู้ที่สมัครฯ ต้องเป็นผู้ที่ทํากิจกรรมของ คณะ/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่าง ๆ และกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทําการ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตลอด 3 วัน 2 คืน

อนึ่ง หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพัชรีย์ ข้ผัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทรศัพท์ 0-2648-2977, 0-2648-2978 โทรสาร 0-2648-2979  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น