ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยศูนย์ภาษา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศราชชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  รายละเอียด

ใส่ความเห็น