โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

          ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้สํารวจความต้องการมีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเมื่อวันที่ ๑๑ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการใบอนุญาตขับขี่ร้อยละ ๔๐ ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษาจึงได้ ร่วมกับสํานักงานขนส่งจังหวัดเลย ได้กําหนดจัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน โดยรุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมอาทิตย์กําลังเอก ชั้น ๕ อาคารวิชญาการ และลานเอนกประสงค์หน้าคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสอบข้อเขียนที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเลย ในวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒

 จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้นักศึกษา มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงชื่อได้ ณ ห้องสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH