การประชุมนักศึกษาภาดปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเลยทุกชั้นปี เพื่อเข้าร่วมรับฟังแนวนโยบายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทุกวันศุกร์คาบกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมขุมทองวิไล รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น