ขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดประชุมนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเลยทุกชั้นปี เพื่อเข้าร่วมรับฟังแนวนโยบายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทุกวันศุกร์คาบกิจกรรม โดยได้กำหนดวันประชุมนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์  ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ และวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล  นั้น

ในการนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  ในวันศุกร์ที่ 11  มกราคม  2562  เวลา 15.00 น.  ณ หอประชุมขุมทองวิล

 

ใส่ความเห็น