ขอเชิญเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)”

         สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ครั้งที่ ๑๔ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่ง การวิจัยไทย”

         ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนําเสนอในงานดังกล่าว บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมนําเสนอผลงานขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดําเนินการต่อไป

ใส่ความเห็น