โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
โดยจัดอบรมให้แกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในเรื่อง
  • หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน  โดยวิทยากร ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ  พละเดช (ป.ป.ท.เขต 4 ขอนแก่น)
  • ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการสมัครงาน  โดยวิทยากร เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
  • เคร็ดลับ การเขียนใบสมัครงานให้ได้งาน  โดยวิทยากร อาจารย์อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการปัจฉิมนิเทศ

 

ใส่ความเห็น