การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจําปี 2561

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจําปี ๒๕๖๑ ปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ มูลนิธิฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่นิสิตนักศึกษาทราบทั่วกัน หากนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ใดสนใจ ให้ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อจะได้ รวบรวมนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ พิจารณาต่อไป  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น