ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ได้ดําเนินการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๑๑ ปี (๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) โดยได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม การประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเปิดโอกาสให้กับ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการแต่งคําประพันธ์ ในรูปแบบของกลอน ได้แสดงฝีมือและศักยภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างการมี ส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ สํานักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

สํานักงาน ป.ป.ท. ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๒ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต และ นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๐๖๘ หรือ ๐๘๗ ๘๙๔ ๓๔๖๖ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้  เอกสารเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น