ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้กําหนดจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนา งานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ 5 – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางาน บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงเชิญท่าน ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป/ผู้นําเสนอผลงาน และร่วมศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ วัฒนธรรม นวัตกรรม พื้นถิ่นอุดรธานี” ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท หากไม่ร่วมศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๗๐๐ บาท โดยลงทะเบียนได้ที่ http://nhesse3.udru.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ นางกาญจนา มูลอาจ โทร. ๐๙ ๑๐๖๐๗๑๑๑ นายภควา ศรีบุญเรือง โทร. ๐๘ ๖๗๑๓

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH