ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 PSU Education Conference “Higher Education for All Surviving in Times of Change”

เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอ แบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference “Higher Education for At: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ ด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สําหรับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้าประชุมขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๑๑-๒ โทรสาร ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๒๘ e-mail : wilailuck.papsu.ac.th หรือ www.psued.org

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH