การรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2562

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกัน ประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคาม ทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้

ในการนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาของท่าน มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ดังกล่าว ขอให้สถาบันอุดมศึกษาของท่านดําเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จํานวน ๑๕ เล่ม และนําส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดีที่มีข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๒ ชุด มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมระบุชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจน โดยสามารถนําส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนําส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้เอกสารต้องถึงกลุ่มนโยบายการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ภายใน วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา จะได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สํานักส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๐-๕๓๓๐

เอกสารเพิ่มเติม

 

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH