การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอด งานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ได้กําหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยาย พิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

           จึงขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทราบ โดยลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website: https://research.wu.ac.th ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565,0-7567-3567 e-mail: wuird.walailak@gmail.com หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น