การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจําปี 2562

          ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ทุนรัฐบาลฯ ประจําปี ๒๕๖๒ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th โดยมีจํานวน ๗ ประเภททุน ดังนี้

  • ๑.๑ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ จํานวน ๕๕ ทุน  หน่วยงานของรัฐ
  • ๑.๒ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ จํานวน ๓ ทุน  หน่วยงานของรัฐ บรรจุก่อนไปศึกษา
  • ๑.๓ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ จํานวน ๕ ทุนในภูมิภาค (Area-based)
  • ๑.๔ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑๕๓ ทุน
  • ๑.๕ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๕ ทุน (UCAS)
  • ๑.๖ ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒ ทุน
  • 1.7 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน ๑๘ ทุน

๒. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๕๐ ทุน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://uis.ocsc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น