การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิมหิธรกลีบไกรฤกษ์ พ.ศ.2561

           ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ เห็นสมควรให้นักกฎหมายทั่วไป ที่มีคุณสมบัติสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นเนติบัณฑิต สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น จํานวน ๑ ทุน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี

           โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ htp://www.thethaibar.or.th หรือติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ คุณดวงพร เลขานุภานนท์ แผนกธุรการ กองบริการ สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๗-๖๘๓๔ หรือ ๐-๒๔๘๗-๖๘๐๑-๙ ต่อ ๔๐๔

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น