ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

           โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เปิดสอนรายวิชาสัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย (TE ๕๙๐๕) ซึ่งรายวิชาดังกล่าวมีการจัดสัมมนา ในหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ ๒๑” ในวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการทางสังคมแก่ครูผู้สอนภาษาและวรรณกรรมไทย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษา ทุกระดับ

          ในการลงทะเบียน ท่านละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นายรัตนโชค ผาคํา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ – ๑๔๑๘๗๐๐

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH