ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยสํานักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต” งบประมาณ ๗๐๗,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลด ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมข้อกําหนดการศึกษา (Terms of Reference) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวัน และเวลาราชการได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์ สํานักงาน ป.ป.ช.

ใส่ความเห็น