ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ เป็นคนทันสมัย มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและสามารถนำไปประยุทต์ใช้ในการปฏิบัติงาน…. รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น