ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม

           ด้วยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้กําหนด จัดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรําลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรําลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรง พระราชทานนามและตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ ให้เป็นตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ อีกทั้งเพื่อเป็น การปลูกจิตสํานึกรักในเกียรติและศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

            ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. เพื่อเข้าร่วมซักซ้อมพิธี อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ ห้องโถงชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๔) และลานอเนกประสงค์หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๒. วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกร ณ ห้องโถงชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๙) และลานอเนกประสงค์หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH