การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์  7 กันยายน  2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รูปภาพเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น