ตําราเรื่อง สุนทรียภาพศึกษา (Aesthetics Education)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี

ตําราเรื่อง สุนทรียภาพศึกษา (Aesthetics Education) ฉบับนี้เรียบเรียงขึ้นมา โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาด้านศิลปะ การออกแบบและผู้ที่เรียนสายครูศิลปศึกษา และ/หรือ ผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ ประสบการณ์ทางสุนทรียะ ทฤษฎีศิลปะ ความหมายของคําว่าศิลปะ รวมทั้ง การรับรู้และการรับรู้ทางการมองเห็นด้วย ซึ่ง เนื้อหาดังกล่าวจะส่งผลทําให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจด้วยการนําเอาหลักการ กฎเกณฑ์ของนักสุนทรียศาสตร์ และแนวคิดทางสุนทรียภาพมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะและการออกแบบต่อไป รวมทั้งยังสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อการเลือกสรร ชื่นชม สร้างสรรค์ วิพากษ์วิจารณ์ผลงานศิลปะเพื่อการแสดงพลังทางปัญญาและสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมาในสังคม

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 9 บท โดยแต่ละบทจะเรียบเรียงตามลําดับความสําคัญ และยากง่ายของเนื้อหา ที่ผู้เรียนสามารถที่จะแยกอ่านตามบทเรียนที่ตนเองสนใจก่อนหลังได้ เนื่องจากเนื้อหาการเรียนรู้จากเอกสารนี้เป็นการเขียนที่จบลงเฉพาะเรื่องไป อย่างไรก็ตามการ เรียนรู้ด้านสุนทรียภาพจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสําคัญที่ จะต้องมีการปฏิบัติและสั่งสมประสบการณ์ความรู้ทั้งในศาสตร์สาขาศิลปะ ศาสตร์สาขาปรัชญา และศาสตร์สาขาวิชาการ อื่น ๆ ในลักษณะข้ามสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ฯลฯ รวมทั้งมีทักษะการปฏิบัติงาน จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ขึ้นซม เห็นคุณค่า และตระหนัก รวมทั้งมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับรสในการ เลือกใช้ภาษาที่สละสลวยสวยงาม การเรียบเรียงตําราฉบับนี้ผู้เขียนใช้หนังสือ เอกสารทางวิชาการ ตํารา วารสาร และอินเทอร์เน็ตของนักวิชาการและนักวิพากษ์วิจารณ์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน และ ได้นําความรู้เหล่านั้นมาสังเคราะห์และเขียนเป็นเนื้อหาขึ้นมา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น