ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “

ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดโครงการ ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30-12.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์และสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้มีความรู้ติดตัว นำไปใช้ประกอบอาชีพการงานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า  อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH