การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 ได้ระบุให้นสถาบันศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานบันศึกษา ในจันทร์วันที่  10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คลิกชมบรรยากาศ

ใส่ความเห็น