การประชุมพบท่านอธิการบดี ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

เวลา 15.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พบนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมขุมทองวิไล เพื่อเป็นการพบปะนักศึกษามอบนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ อุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชชภัฏเลย เช่น การเคารพต่อกฏหมายจราจรในการขับขี่ใช้ยานพาหนะ และปฏิบัติตามระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วงท้ายอธิการบดีฯ ให้นักศึกษา ซักถาม และเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ไขและนำไปสู่การพัฒนาในส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH