โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เข้าศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  เข้าศึกษาดูงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

ด้วยงานแนะแนว โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยคณะครู 1 คน และนักเรียนจำนวน 42 คน

คลิกชมภาพบรรยากาศ

ใส่ความเห็น