การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 ได้ระบุให้นสถาบันศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานบันศึกษา ในจันทร์วันที่  6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คลิกชมบรรยากาศ