ประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง การรับสมัคร แ

Read more

โครงการ “เตรียมตัว เตรียมความพร้อม ก่อนออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2565”

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน ในหัวข้อ “เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม”

ประกวดนิทรรศการภาพวา

Read more

การแข่งขันตอบปัญหา ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การเข้าร่วมแข่งขันตอ

Read more