ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2566

ขอเชิญส่งนักศึกษาสมั

Read more

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 &#821

Read more

ประชุมความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน​

ประชุมความร่วมมือด้า

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณากร วังคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more