ขอเชิญร่วม โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยท้องถิ่นในจังหวัดเลย งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการอบรมทักษะดนตร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัดส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ด้วย นายกีรติ สวยงาม

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COMID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more