ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัดส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ด้วย นายกีรติ สวยงาม

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COMID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more