ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): The 8th PSU Education Conference &qth Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”

ตามหนังสือมหาวิทยาลั

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2564

ด้วยสถาบันวิจัยและพั

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (IEC 2019): The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นั

Read more