ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการ นานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

Read more

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

Read more

ประชาสัมพันธ์การยืนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่าน ระบบบริหารการวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย ความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

Read more
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH