ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ด้วย สำนักงานการวิจั

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการ นานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ด้วยมหาวิทยาลัยการกี

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์และเช

Read more

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ด้วยพระราชบัญญัติการ

Read more

ประชาสัมพันธ์การยืนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่าน ระบบบริหารการวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย ความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์แล

Read more