กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ภาคปกติ)

กำหนดการโครงการเตรีย

Read more

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. ชั้นปีที่4 ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น รายวิชาภาวะผู้นำได้จัดโครงการภาวะผู้นำพี่ปันน้อง

วันที่ 21 กรกฏาคม 25

Read more

คณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์ ร่วมกันจัดทำ SAR-มคอ.7 เพื่อการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลั

Read more

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ วันที่ 1

Read more

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาค

Read more
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH