การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 21 (CSD สัมพันธ์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมช

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

การประเมินคุณภาพการศ

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ

Read more