ประชุมความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน​

ประชุมความร่วมมือด้า

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การประเมินคุณภาพการศ

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ

Read more

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)และทักษะการสะกดคำภาษาจีน (Spelling Pinyin)

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์แ

Read more