โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ดอกจานช่อที่ 46) ประจำปีการศึกษา 2566”

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์แล

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง การรับสมัคร แ

Read more

โครงการ “เตรียมตัว เตรียมความพร้อม ก่อนออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2565”

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน ในหัวข้อ “เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม”

ประกวดนิทรรศการภาพวา

Read more

การแข่งขันตอบปัญหา ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การเข้าร่วมแข่งขันตอ

Read more

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 21 (CSD สัมพันธ์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมช

Read more

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2566

ขอเชิญส่งนักศึกษาสมั

Read more