การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 1/2564

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์แล

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์กา

Read more