ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร
ตำแหน่ง :คณบดี
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
Telephone :042-835230
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหาร
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารคณะฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธาน